Menu

Postfach 311301, 70473 Stuttgart, Deutschland

ж.к. Света Троица, София 1309, България

10:00

17:00 (oder nach Vereinbarung)

0 Comments

Изготвяне на вътрешни правила по закона за мерките срещу изпиране на пари

Обучител на семинара е:

Адвокат БОРЯНА БОШНАКОВА – член на Софийска адвокатска колегия, член на адвокатската колегия в Щутгарт, Германия, основател и мениджър на Немско – Българска адвокатска кантора Бошнакова, бивш служител в Дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС

Целта на обучението е да подпомогне задължените по Закона за мерките срещу изпирането на пари лица, в изготвянето на вътрешните правила по ЗМИП. Срокът за изготвяне на вътрешните правила и изпращането им за утвърждаване в ДАНС е до 12 май 2019 г.

На обучението ще бъдат изяснени:
– Целите на изготвянето на вътрешните правила
– Задължението за изготвяне на вътрешни правила
– Условията и реда за приемането на вътрешните правила и представянето им пред ДАНС
– Реда за утвърждаване на вътрешните правила от директора на дирекция „Финансово разузнаване“ към ДАНС
– Контрола и санкциите при неизпълнение на задълженията по ЗМИП
– Реда за включване във вътрешните правила на данни и информация за оценките, системите, механизмите по Правилника за прилагане на ЗМИП

В обучението ще бъдат детайлно разгледани изискванията към съдържанието на вътрешните правила и ще бъдат дадени практически насоки за тяхното изготвяне.

Специално внимание ще бъде обърнато на:
– Определянето на критерии за разпознаване на съмнителните операции или сделки и клиенти
– Определянето на реда за използването на технически средства за предотвратяване и разкриване изпирането на пари
– Създаването на система за вътрешен контрол върху изпълнението на задълженията, установени в ЗМИП и в актовете по прилагането му
– Изграждането на вътрешната система по чл. 42 от ЗМИП
– Изграждането на вътрешна система за оценка на риска и определяне на рисковия профил на клиентите
– Утвърждаването на правила и организация за изпълнение на задълженията за изясняване произхода на средствата и източника на имущественото състояние
– Определянето на условията и реда за събиране, съхраняване и разкриване на информация
– Установяването на правилата за организиране и работа на специализираната служба по чл. 106 от ЗМИП
– Установяването на правилата за обучение на служителите в специализираната служба и на останалите служители на задълженото лице
– Установяването на процедура за анонимно и независимо подаване на вътрешни сигнали от служители на задълженото лице за нарушения на ЗМИП и актовете по прилагането му
– Определянето на правилата за извършване на оценката по чл. 98, ал. 4 от ЗМИП
На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение в областта на мерките срещу изпиране на пари.

Срокът за регистрация за участие в семинара е до 17 април 2019 г.