Menu

Postfach 311301, 70473 Stuttgart, Deutschland

ж.к. Света Троица, София 1309, България

10:00

17:00 (oder nach Vereinbarung)

Сертифициращи обучения по ЗМИП

Сертифициращи онлайн семинари по ЗМИП
Регистрация за семинар

Сертификационна програма от 5 онлайн семинара в областта на превенцията и борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма (Аналогична програма, съобразена с препоръките на Асоциацията на сертифицираните AML специалисти – ACAMS, се предлага в редица страни от ЕС)

Основни цели:

 1. Познаване на международната, европейската и националната правна рамка;
 2. Познаване на стратегиите, методите и техниките за изпиране на пари ;
 3. Придобиване на знания и умения за идентифициране на пране на пари, изграждане на динамична система за предотвратяване изпирането на пари (включително KYC) и използване на софтуерни приложения;
 4. Основни участници в процеса на предотвратяване изпиране на пари; Запознаване с най-добрите практики в противодействието на изпирането на пари.
 5. Изпълнение на законовите задължения по ЗМИП лица съгласно чл. 101,ал.11 ЗМИП
 6. За всички, които искат да знаят повече с какви професионални възможности разполагат в цял свят, работейки в тази област и др.

 

Методология:

Интерактивно обучение, което комбинира лекционна част с казуси, дискусии и обмяна на опит.

Целева група:

Задължени лица по ЗМИП.

Сертифициране:

Съгласно чл. 101 ал. 11 ЗМИП задължените лица по ЗМИП са длъжни да осигуряват въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на ЗМИП, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и актовете по прилагането им, както и с вътрешните правила, включително провеждане на текущи програми за обучение, насочени към разпознаване на съмнителни операции, сделки, източници и клиенти и към предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари или финансиране на тероризма.

С цел изпълнение на законовите изисквания към задължените лица, регламентирани в чл, 101, ал. 11 ЗМИП, на всеки участник ще бъде издаден поименен сертификат за преминато специализирано обучение. За участниците, които положат и изпит ще бъде посочено. Че същите са положили изпит, съобразен с изискванията на международна организация за професионалисти в областта на разкриването на финансови престъпления и превенцията им (ACAMS) и който дава уникалната възможност участниците да се подготвят за златния сертификат в тази област, който се признава в цял свят и отваря множество възможности.

 Лектор:

Адвокат Боряна Бошнакова, сертифициран международен специалист е част от най-голямата международна организация за професионалисти в областта на разкриването на финансови престъпления и превенцията им (ACAMS), както и е част от Федералната асоциация на Република Германия на експертите в тази област. Боряна Бошнакова е адвокат в Германия и в България и бивш служител на Финансово-Разузнавателната служба на Република България. Същата е сертифицирана и като длъжностно лице за защита на личните данни от адвокатската колегия в Щутгарт, Германия. Създадената в Германия Българо-немска кантора Бошнакова е специализирана в сферата на разкриването и превенцията на финансовите престъпления, корупцията, изпирането на пари и финансирането на тероризъм и предлага правно обслужване и консултиране на множество категории задължени лица като независим външен консултант и служител.

Програма на семинар 1:

 1. Изпиране на пари. Последствия.
 2. Факти, числа, статистика. Сравнителна практика.
 3. Рискове за България от включването й в Сивият списък на FATF
 4. Методи на прането на пари в световен мащаб. Примерни казуси от практиката. Дискусия.

Дата:  27 януари 2023г    . от 10.30ч.-13.30

Продължителност на обучението: 4 учебни часа

Място на провеждане:

ЧРЕЗ ZOOM

Такса за участие без ДДС: 240 лв.

Програма на семинар 2:

 1. Международни институции и актове.
 2. Ключови американски институции и законодателни актове.
 3. Европейски директиви и други релевантни документи.
 4. Нови тенденции и нови международни типологии и схеми за изпиране на пари.

Дата: 03 февруари 2023г. от 10.30ч.-13.30

Продължителност на обучението: 4 учебни часа

Място на провеждане:

ZOOM

Такса за участие без ДДС: 240 лв.

Програма на семинар 3:

 1. Идентификация и оценка на риска.
 2. Програма. Елементи на програмата. Системи на вътрешни политики, процедури и контрол.
 3. Познавай клиента си. Due dilligence.
 4. Икономически санкции.
 5. Мониторинг и докладване на съмнителни и необичайни транзакции.
 6. Автоматизирани решения.
 7. Примерни практически насоки. Дискусия.

Дата: 10 февруари 2023г. от 10.30ч. до 13.30

Продължителност на обучението: 4 учебни часа

Място на провеждане:

ЧРЕЗ ZOOM

Такса за участие без ДДС: 240 лв.

Програма на семинар 4:

Дата: 17 февруари 2023г. от 10.30ч.-13.30

Продължителност на обучението: 4 учебни часа

Място на провеждане:

ЧРЕЗ ZOOM

Такса за участие без ДДС: 240 лв.

Програма на семинар 5:

 1. Финансово разузнавателната служба.
 2. Поведение и oтговорност при разследвания.
 3. Доклад за съмнителна операция. Комуникация с контролните и регулаторните органи.
 4. Отговорност и поведение при разследвания. Поведение пред медиите.
 5. Примерни казуси от практиката. Дискусия.
 6. Онлайн тест за придобиване на удостоверение (по желание).

Дата: 24 февруари 2023г. от 10.30ч. до 13.30

Продължителност на обучението: 4 учебни часа + тест

Място на провеждане:

ЧРЕЗ ZOOM

Изпит – Тест

Дата: 24 февруари 2023г. от 14.30ч. до 15.30

Място на провеждане:

ЧРЕЗ Платформата www.boshnakovakanzlei.de

Такса без ДДС (ДДС не е дължим).

При посещението на поне 3 семинара от програмата таксата е 228 лв. При посещението на поне 4 семинара от програмата таксата е 216 лв, При посещението на 5 семинара от програмата таксата е 204 лв. и дава право участникът да положи безплатен изпит-тест, който е съобразен с изискванията на международна организация за професионалисти в областта на разкриването на финансови престъпления и превенцията им (ACAMS) и Ви дава уникалната възможност да се подготвите за златния сертификат в тази област, който се признава в цял свят.

Таксата за полагането на изпита е в размер на 100 лв.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 7 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие., заявителят дължи 100% от таксата за участие.При отказ от участие по-рано от 7 /седем/ дни преди датата на събитието и При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник заплатените такси не подлежат на възстановяване, но участието може да бъде прехвърлено за следващ семинар, организиран от нас, за което се заплаща еднократна такса в размер на 50 лева без ДДС.

Плащането се извършва: по банков път. Данните за плащането ще Ви бъдат изпратени с отделен имейл, след регистрацията Ви на адрес: https://boshnakova-kanzlei.de/seminar-registration/

Организация: Немско-българска адвокатска кантора Бошнакова

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите до 7 дни след приключване на курса.

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: …………..(Ива)

0882481493, +4917698514954 ….или да се регистрирате директно през нашия сайт https://boshnakova-kanzlei.de/seminar-registration/

 

Регистрирай се тук

https://boshnakova-kanzlei.de/seminar-registration/